Mobile_App_Access_Control_Anviz
Mobile_App_Access_Control_Anviz
Technology Anviz Solutions

Sản phẩm Hot

Mã SP: FacePass 7 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

Sản phẩm nổi bật

Giảm giá!
Mã SP: F18-RFID
Được xếp hạng 0 5 sao
3.550.000
Giảm giá!
Mã SP: K50Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.150.000
Giảm giá!
Mã SP: J365
Được xếp hạng 0 5 sao
1.950.000
Giảm giá!
Mã SP: RJ3800Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
3.250.000
Mã SP: AI01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG ANVIZ

Mã SP: W1 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FaceDeep 3 IRT
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FaceDeep 3 IRT
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: EP300 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: W1 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG DAHAHI

Giảm giá!
Mã SP: 1005
Được xếp hạng 0 5 sao
7.550.000
Giảm giá!
Mã SP: 1002
Được xếp hạng 0 5 sao
12.250.000
Giảm giá!
Mã SP: DAH-1033
Được xếp hạng 0 5 sao
20.250.000
Giảm giá!
Mã SP: 1017
Được xếp hạng 0 5 sao
5.550.000
Giảm giá!
Mã SP: DS-UVC-X12
Được xếp hạng 0 5 sao
7.025.000
Giảm giá!
Mã SP: RG-EW3200GX Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.525.000
Mã SP: MR20-HW
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Giảm giá!
Mã SP: CBS110-5T-D-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Stad
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Pre
Được xếp hạng 0 5 sao
528.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365App
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Basic
Được xếp hạng 0 5 sao
72.000
Giảm giá!
Mã SP: DAH-1033
Được xếp hạng 0 5 sao
20.250.000
Giảm giá!
Mã SP: 1002
Được xếp hạng 0 5 sao
12.250.000
Giảm giá!
Mã SP: 1005
Được xếp hạng 0 5 sao
7.550.000
Giảm giá!
Mã SP: 1017
Được xếp hạng 0 5 sao
5.550.000
Giảm giá!
Mã SP: DS-UVC-X12
Được xếp hạng 0 5 sao
7.025.000
Giảm giá!
Mã SP: RG-EW3200GX Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.525.000
Mã SP: MR20-HW
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Giảm giá!
Mã SP: CBS110-5T-D-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Stad
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Pre
Được xếp hạng 0 5 sao
528.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365App
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Basic
Được xếp hạng 0 5 sao
72.000
Giảm giá!
Mã SP: DS-UVC-X12
Được xếp hạng 0 5 sao
7.025.000
Giảm giá!
Mã SP: RG-EW3200GX Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.525.000
Mã SP: MR20-HW
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Giảm giá!
Mã SP: CBS110-5T-D-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Stad
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Pre
Được xếp hạng 0 5 sao
528.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365App
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Basic
Được xếp hạng 0 5 sao
72.000

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK

Mã SP: RJ3400Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: RJ2000Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: AI01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: AI06
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Giảm giá!
Mã SP: RJ3800Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
3.250.000
Mã SP: DG600
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: RJ3400Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: F678Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Giảm giá!
Mã SP: RJ3800Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
3.250.000
Mã SP: RJ2000Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: AI06
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: AI01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: AI06
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: RJ3400Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: DG600
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: F678Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Giảm giá!
Mã SP: RJ3800Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
3.250.000
Mã SP: RJ2000Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG ZKTECO

Giảm giá!
Mã SP: D2
Được xếp hạng 0 5 sao
2.650.000
Giảm giá!
Mã SP: D1
Được xếp hạng 0 5 sao
2.550.000
Giảm giá!
Mã SP: F18-Mifare
Được xếp hạng 0 5 sao
4.750.000
Giảm giá!
Mã SP: EFace500
Được xếp hạng 0 5 sao
3.350.000
Giảm giá!
Mã SP: F18-RFID
Được xếp hạng 0 5 sao
3.550.000
Giảm giá!
Mã SP: F18-RFID
Được xếp hạng 0 5 sao
3.550.000
Giảm giá!
Mã SP: F18-Mifare
Được xếp hạng 0 5 sao
4.750.000
Giảm giá!
Mã SP: D1
Được xếp hạng 0 5 sao
2.550.000
Giảm giá!
Mã SP: D2
Được xếp hạng 0 5 sao
2.650.000
Giảm giá!
Mã SP: EFace500
Được xếp hạng 0 5 sao
3.350.000
Giảm giá!
Mã SP: DS-UVC-X12
Được xếp hạng 0 5 sao
7.025.000
Giảm giá!
Mã SP: RG-EW3200GX Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.525.000
Mã SP: MR20-HW
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Giảm giá!
Mã SP: CBS110-5T-D-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Stad
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Pre
Được xếp hạng 0 5 sao
528.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365App
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Basic
Được xếp hạng 0 5 sao
72.000

MÁY CHẤM CÔNG SUNBEAM

Giảm giá!
Mã SP: J 247C
Được xếp hạng 0 5 sao
2.250.000
Giảm giá!
Mã SP: J365
Được xếp hạng 0 5 sao
1.950.000
Giảm giá!
Mã SP: J628
Được xếp hạng 0 5 sao
2.550.000
Giảm giá!
Mã SP: J366C
Được xếp hạng 0 5 sao
2.850.000
Giảm giá!
Mã SP: J130
Được xếp hạng 0 5 sao
3.850.000
Giảm giá!
Mã SP: J130
Được xếp hạng 0 5 sao
3.850.000
Giảm giá!
Mã SP: J366C
Được xếp hạng 0 5 sao
2.850.000
Giảm giá!
Mã SP: J628
Được xếp hạng 0 5 sao
2.550.000
Giảm giá!
Mã SP: J 247C
Được xếp hạng 0 5 sao
2.250.000
Giảm giá!
Mã SP: J365
Được xếp hạng 0 5 sao
1.950.000
Giảm giá!
Mã SP: DS-UVC-X12
Được xếp hạng 0 5 sao
7.025.000
Giảm giá!
Mã SP: RG-EW3200GX Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.525.000
Mã SP: MR20-HW
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Giảm giá!
Mã SP: CBS110-5T-D-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Stad
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Pre
Được xếp hạng 0 5 sao
528.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365App
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Basic
Được xếp hạng 0 5 sao
72.000
Giảm giá!
Mã SP: DS-UVC-X12
Được xếp hạng 0 5 sao
7.025.000
Giảm giá!
Mã SP: RG-EW3200GX Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
2.525.000
Mã SP: MR20-HW
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Giảm giá!
Mã SP: CBS110-5T-D-EU
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Stad
Được xếp hạng 0 5 sao
240.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Pre
Được xếp hạng 0 5 sao
528.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365App
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000
Giảm giá!
Mã SP: MS365Basic
Được xếp hạng 0 5 sao
72.000

MÁY CHẤM CÔNG SUPREMA

Mã SP: BioEntry R2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FaceStation F2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: BioLite N2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: Face Lite
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: BioEntry R2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: BioLite N2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FaceStation F2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: Face Lite
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FaceStation 2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: BioLite N2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: Face Lite
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FaceStation 2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: BioEntry R2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: BioLite N2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: Face Lite
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FaceStation 2
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG FINGERTEC

Mã SP: TA700W
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: TA100C
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: Time Beacon
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: NFC
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

mÁY CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT TRUY CẬP RA VÀO CỬA

Mã SP: FacePass 7
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: AI01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: AI01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: AI06
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

CỔNG PHÂN LÀN TỰ ĐỘNG

Mã SP: SBTL2000
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: SBTL300
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: BS-3063
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: BS-306
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: TS2000Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: TS1000 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ

PHỤ KIỆN KIỂM SOÁT CỬA

Mã SP: AI01
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: AI06
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ
Mã SP: FacePass 7 Pro
Được xếp hạng 0 5 sao
Liên hệ